Facebook Twitter FriendFeed RSS


Go Back   Www.18Yer6.Org > Üyelerimize Özel > Yazılar > Şiir
Connect with Facebook

Şiir Nedir ? Şiir Hakkında Herşey...!!!

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 10-31-2009, 07:18 PM   #1
moRojeM18
Bayan Moderatör
Kullanıcı Avatarı
 
moRojeM18 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Oct 2009
Bulunduğu yer: İsTanßuL =)
Mesajlar: 771
Konular: 181
İletisim
Standart Şiir Nedir ? Şiir Hakkında Herşey...!!!

Şiir nedir?

Şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür Şiiri tanımlamak için binlerce ifade kullanılmışsa da doğru ve değişmeyecek bir tanıma ulaşmak olanaksız gibi görünmektedir

Ancak, kendine ait bir dil ya da söylem kullanması, müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetik bir etkileme gücünün olması herkes tarafından kabul edilebilecek özelliklerdir

Şiirin ortaya çıkışı, insanın sesini bulması ve özellikle konuşarak iletişim kurmasını sağlayan bir dil geliştirmesi ile yaşıttır İnsan günlük konuşma dilinin yanı sıra özellikle değiştirebileceği ya da yansıtabileceğini düşündüğü doğayı etkilemek için bir büyü dili oluşturmuştu Bu dilin ritmik özellikleri şiir dilinin öncülü olarak algılanabilir Platon da şiiri tanımlarken "büyülü söz" ifadesini kullanmıştır

Çağlar boyunca türküler şiirsel metinler olarak sözlü yazın örnekleri olarak yaşamışlardır Her kültürün günlük dil kadar sık kullandığı türkülerin sosyolojik boyutu yazınsal boyutundan daha önde görülmüştür İşlerini yaparken türkü söyleyen insanlar bireysel ya da grupsal gereksinimlerinden dolayı farklı türlerde şiir geliştirmişlerdir Bu gereksinim sonucu ortaya çıkan türler Yunan kültürü etkisi altında gelişmiştir Bu bağlamda ilk gelişen türler lirik, epik ve dramatik şiirdir Bunların dışında pastoral, didaktik ve satirik diye adlandırılan türler de şiirde iç farklılaşmanın diğer örnekleridir

Topluma ortak bir duyarlık ve bazen vicdan oluşturmak, insan-doğa ilişkisini düzene koymak, sıradan insanın gözlemleyebildiği halde ifade edemediği olayları ve olguları güzel ve farklı bir dil kullanarak gündeme getirmek ve böylece toplumun sözü olmak gibi işlevleri vardır şiirin Şiirin işlevi yazıldığı ya da söylendiği döneme bağlı olarak farklılık göstermiştir Topluma kazandırılmak istenen değerlerin sözcülüğünü yapmış, yenilikleri tanıtmaya çalışmış, demokrasi ve özgürlük kavramlarının kalıcı olmasında önemli pay sahibi olmuştur

Şair kimdir?

Şair öncelikle bir yazın insanıdır Şiir yazan ve söyleyen kişidir İlkçağlardan günümüze kadar toplumun ileri gelenlerinden, bilici ve sözcü olduğu için toplumun kutsadığı, toplumun ortak duygu ve duyarlıklarının kaynağı olarak görülen ilerici ve dönüştürücü bir kişidir Ortak duyarlıklar ve değerler toplumdan topluma değişeceği için şairlere evrensel özel değerler yüklemek doğru olmayabilir Yine de şair kendi toplumunda düşünen, güzel söz söyleyen ve sözü dinlenen bir kişi olarak kabul ve saygı görmüştür

Şairin toplumdaki işlevi ilkel çağlarda daha keskin çizgilerle belirlenmiş iken günümüzde belirli bir şair rolünden söz etmek daha zordur Bunun nedeni düşüncenin ve sözün yerini alan yeni değerlerdir diyebiliriz

Şair yaşadığı dünyayı, olayları ve insanları herkesten farklı algılayan bir kişidir ya da olmalıdır İzlenimlerini halka aktarırken diğer sanatçılar kadar rahat değildir çünkü ne günlük konuşma dilini kullanabilir ne de düzyazı tekdüzeliğini Şairin dili diğer tüm yazın türlerinin dilinden üstün ve zahmet vericidir

Şiir ve dil bilinci

Şiir dili gündelik dilden birçok özelliğiyle ayrıldığı için dil merkezli her türlü yaklaşımın odağında yer almıştır Sessel ve semantik (anlamsal) düzeylerde konuşma dilinden ayrılır Şiir olmayan metine anlamı yazarı tarafından yüklenirken şiir kendi anlamını kendi üretir Şiirde anlamda çok okurun anlamlamasından söz edebiliriz Roman Jakobson'a göre şiir dilin güzelduyusal işlevindedir

Şiir dilinin kendine özgü yapısı konuşma dilinden sapmalarla, öne çıkartma ve düzenliliklerle sağlanmaktadır Gündelik dilden sessel, sözcüksel, sözdizimsel, anlamsal her türlü sapma ile yineleme (uyaklar ve sözcük yinelemeleri) ve koşutluklar şiir dilinin öne çıkartılan özellikleridir Ancak bu özelliklerin şiirin derin yapısında bir bağlılaşık bulma şartı vardır Yani yapılan bir öne çıkartma anlama bir etkide bulunmuyorsa sadece yüzeyseldir ve şiirsel bir işlevi yoktur Bazı sözcük ve dilbilgisi oyunları sadece moda olduğu için kullanıldığında şiire yarardan çok zarar verirler

Şiiri düzyazıdan ayıran dilsel özelliklerden en önemlisi anlamın düzyazıda çizgisel olması, şiirde ise çizgisel olmayıp dolaylı olmasıdır Düzyazıda yani şiir olmayan bir metinde anlam hazır olarak vardır ve gösteren-gösterilen ilişkisi açıktır Şiirde ise gösteren için birden fazla gösterilen olabilir ve her okur farklı gösterileni anlam olarak algılayabilir Yani belli ve tek bir anlamın varlığından söz etmek zordur
Şiirin teknik sorunları

a) Şiirde İmge
İmge, şiirde anlama ulaşma yolunu daha etkili ve canlı hale getiren, anlamla başka şeyler arasında ilinti kuran bir zihinde canlandırma biçimidir Bir bakıma bir hayal yaratmadır Hayal söz konusu olduğu için seçilen şeyler dünyada varolan bildik cisimler ya da olaylar olmak zorundadır Şiirin de kullandığı asıl madde insan yaşantısı olduğu için bu yaşantıyı şiirleştirmek işi imgeye düşer O zaman şair kullandığı sözcüklerle algıların zihindeki bazı resimlerle eşleşmesini sağlar Bunu başarabilen bir imgeye de biz iyi imge diyebiliriz

İmgenin şiirde nasıl ve ne kadar kullanılması gerektiği tartışma nedeni olmuştur Örneğin Garip akımına karşı bir tepki olarak gelişen İkinci Yeni direkt olarak anlatılan günlük yaşantının yerine imgeyi koymuşlardır İmge bir bakıma anlam yolculuğunun bizde bıraktığı güzel manzaradır

B) Şiirde Uyak ve Ses
Ne tür şiir yazılırsa yazılsın ses ve uyak şiirin vazgeçilmez öğelerindendir Günümüz şiirinde halk ve divan şiiri örneklerinde olduğu gibi sistemli bir uyak kullanılmasa da şiire serpiştirilen ve düzenli olmayan ses benzeşmeleri şiiri canlı tutmanın gereğidir Şiirde kullanılan redif, zengin uyak, tam uyak ve yarım uyak ile içses uyumu şiirin daha kolay akılda kalmasını, akıcılığı sağlar ve bazen verilmek istenen duyguyu yansıtır

c) Şiirde Anlam
Yıllardır tartışılan bir konudur: Şiirde anlam olmak zorunda mıdır? Ülkemizde bu tartışmayı başlatan İkinci Yeni şiir akımıdır Şiirin ses, sözcük ve biçem kaygısını anlamın önüne koyan İkinci Yeni'ye şiir çevrelerinden tepkiler gelmiştir Anlamın rastlantısal olduğu iddiası da yine İkinci Yeni kaynaklıdır

Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, şiir dilinin özelliklerinden biri şiirde anlamın çizgisel değil dolaylı olmasıdır Şiirsel bir metnin çok anlamlılığı okurun onu anlamlamasından kaynaklanır Şiirde, şiir olmayan metinlerin tersine, anlam şair tarafından hazır verilmez ve anlama ulaşma okurdan beklenir Öyleyse şiir okuma her türlü okumanın üzerindedir ve okurun işbirliğini gerektirir Bir metne sonsuz sayıda okuma yapılabileceğine göre "şiirde anlam sonsuzdur" gibi bir yargıya da ulaşabiliriz

d) Şiir ve Toplum
Şiir toplumun sorularını dile getiren bir araç mıdır? Şair bu sorunlar ne derece duyarlı olmalıdır? Şiir ve ideoloji arasındaki ilişki nedir?
Bu sorular günümüzde dahi sıcaklığını koruyan tartışma konularıdır Şiirin yaşamı yansıtması gerektiği (mimesis) görüşü Gerçekçiliğin temelini oluşturmuş, gerçekliği sorgulamak ve eleştirmek ise Toplumcu Gerçekçilik ile gündeme gelmiştir Toplumcu gerçekçi tavır edebiyatın sosyalist değerler üzerinde yükselmesi, yapıtlarda halkın sorunlarının dile getirilmesi, sosyalizmin yüceltilmesi gerekliliğini savunur Kişilerin iç dünyasını yansıtan, bireyciliği öne çıkaran ve burjuva yaşam tarzını yansıtan yapıtlara karşı çıkar Sanat sadece Marksist etik ve estetik ölçütleriyle değerlendirilir Sanat sanat için değil, toplum içindir Şiir de bu yaklaşım içerisinde önemli bir işleve sahiptir Coşturucudur ve yönlendiricidir

Bugün şiir dergilerini karıştırdığınızda bu konudaki tartışmalara tanık olabilirsiniz Artık şiirle devrim yapılamayacağını herkes bilmektedir Şiire ve şaire ağır görevler yüklemek yanlıştır; çünkü toplumsal olaylara duyarlı davranmak sadece şairlerin değil herkesin görevidir Şair, bir aydın olarak ne zaman halkın yanında olacağını bilir ve ona göre tavır gösterir Onun tavrı da topluma bir bakış açısı kazandırması bakımından gereklidir

e) Şiir ve Çeviri
"Şiir öyle ayrı bir dildir ki başka hiçbir dile çevrilemez; hatta yazılmış göründüğü dile bile" diyor Jean Cocteau Şiiri başka dillere çevirmenin doğru olup olmadığı tartışılan önemli konulardan biridir Anlamlamanın okur merkezli olması, bir dildeki ses ve biçemin diğer dilde yakalanmasının çok zor olması, dillerin sözcüklerinin her zaman birbirini karşılayamıyor olması şiir çevirisini zorlaştıran etkenlerdir Ancak şiirin çevrilememesi durumunda da farklı ülkelerden şairleri tanımak ve okumak olanaksız bir duruma gelmektedir O zaman şiir çevirisinde çeviren kişinin elinden gelenin en iyisini yapması ve şiirin havasını en yüksek düzeyde koruması gerekmektedir Ancak bu çeviri, ne kadar başarılı olursa olsun, çevirmenin anlamlaması ev yeniden yaratması etkisinde olacaktır Bu yüzden, bazı şiirlerin altında "çeviren" ifadesi yerine "Türkçe söyleyen" ya da "yeniden söyleyen" ifadelerine rastlarız Şiirleri kadar çevirileri ile ünlenmiş şairler de vardır Onlar kendi şiirlerindeki yaratıcılığı yeniden yaratma işlemine başarıyla taşıyabilmişlerdir
moRojeM18 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-31-2009, 08:35 PM   #2
Sfenks
Forum Kolik
Kullanıcı Avatarı
 
Sfenks - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Aug 2008
Bulunduğu yer: Çankırı
Mesajlar: 1.258
Konular: 120
İletisim
Standart

edebiyat sınawını aklıma getirdin elif:@
Sfenks isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-31-2009, 09:09 PM   #3
RapubliX
Administrator
Kullanıcı Avatarı
 
RapubliX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Jun 2007
Bulunduğu yer: Çankırı Yeraltı
Mesajlar: 2.424
Konular: 908
İletisim
Standart

Türk Dili ve Edebiyatı dersim 4tü lisede (H) sadece Türk Dili olsa 5 olurdu da divan edebiyatı tarihini fln uğraşmıyodum fakat şiir türleri ölçüler fln bayılırdım
RapubliX isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-31-2009, 11:38 PM   #4
ƒυякαη
Forum Araştırmacısı
Kullanıcı Avatarı
Bilgiler
Üyelik tarihi: Aug 2009
Bulunduğu yer: anKaRa
Mesajlar: 705
Konular: 146
İletisim
Standart

hmm oda güzel lise de 4 ünün olması güzel gayet
ƒυякαη isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-01-2009, 10:20 AM   #5
moRojeM18
Bayan Moderatör
Kullanıcı Avatarı
 
moRojeM18 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Oct 2009
Bulunduğu yer: İsTanßuL =)
Mesajlar: 771
Konular: 181
İletisim
Standart

Alıntı:
RapKinq Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
edebiyat sınawını aklıma getirdin elif:@
Niye ? Çakılmış mıydın ?
moRojeM18 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-01-2009, 10:34 AM   #6
Sfenks
Forum Kolik
Kullanıcı Avatarı
 
Sfenks - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Aug 2008
Bulunduğu yer: Çankırı
Mesajlar: 1.258
Konular: 120
İletisim
Standart

daha olmadıkki yarın
ama çalıştım çakılmam büyük iktimal
Sfenks isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-01-2009, 11:55 AM   #7
moRojeM18
Bayan Moderatör
Kullanıcı Avatarı
 
moRojeM18 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Oct 2009
Bulunduğu yer: İsTanßuL =)
Mesajlar: 771
Konular: 181
İletisim
Standart

hmm umarım
moRojeM18 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Yürek Acıtan Bir Şiir Ve Yazı...!!! moRojeM18 Şiir 0 11-01-2009 09:08 PM
Süper Bi Şiir moRojeM18 Şiir 0 10-27-2009 04:13 PM
araf yaren yeni şiir arafyaren Kendi Lirikleriniz 6 10-26-2009 01:05 PM
Abbas Sayar - Bizim Şiir moRojeM18 Şiir 0 10-26-2009 06:33 AM
Şiir Bölümü moRojeM18 Çöp Kutusu 2 10-24-2009 09:03 PM

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz aktif dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif dir.
Eklenti ekleme yetkiniz aktif dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz aktif dir.

Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Hizli Erisim

Tasarım : M_C_S_A_D_I_K | Çankırı © 2007 - 2014 Www.18Yer6.Org

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
18, Duyurular, İstek Şikayet Öneri, Forum Nasıl Kullanılır, Tanışalım Kaynaşalım, Üyelerimizi Tanıyalım, Haftanın Konuğu, Hiphop, Albüm - Track, Çankırı Organizasyon, Çankırı Röportaj, Türkçe Rap, Biyografi - Diskografi, Türkçe Rap Haberler, Türkçe Rap Organizasyon, Türkçe Rap Röportajlar, Yabancı Rap, MC, DJ, DJ Programları, Vst - Vsti - SoundBank, Break Dans, Graffiti, Digital, Lirik, Kendi Lirikleriniz, Beat, Beat Albümler, Battle, Underground, Underground Albümler, Overground, Wallpaper, 18Yer6.Org İçin Yapılmış Çalışmalar, Rap Video, Rap Video Klipler, Fan Klipleri, Röportaj Videoları, Capture, Konser Videoları, Komik Videolar, Korkunç Videolar, Diğer Videolar, Komik Resimler, Korkunç Resimler, Sevgi Resimleri, Diğer Resimler, Komik Yazılar, Korkunç Yazılar, Sevgi Üzerine Yazılar, Tarihi Yazılar, Serbest Kürsü, Bilgisayar Programları, Messenger, Bilgisayar, Diğer Müzik Türleri, Diğer Konular, Çöp Kutusu